سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نیایش

بارالها!

 

 

هر آنچه باعث آزارم شده، می بخشم و عفو می کنم. هر آنچه مرا تلخ و ناشادمان کرده بود می بخشم و عفو می کنم.

هر چیز، هر کس و هر موقعیتی که برایم محدودیت داشته است کاملاً آزاد و رها می کنم و اطمینان دارم این رهایی عملی الهی است و با این کار چیزی را از دست نمی دهم و همواره موقعیتی بهتر جای آن را پر می کند.

هم اکنون حضور عشق الهی را در تک تک سلولهایم و با تمام وجود احساس می کنم و اکنون می دانم که خداوند همیشه همراه، پناه و پشتیبان من بوده، هست و خواهد بود و در تمامی شرایط از من محافظت می کند.

با اتکاء به نیروی عشق خداوند که در من جریان دارد مطمئنم از این لحظه زندگیم روز به روز، شادتر با نشاط تر و همراه با خوشبختی و موفقیت می شود و من برای همه چیز شکر گزار خداوند آفریننده پاکیها هستم.